6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

 

 • Veri Sorumlusu

Cunda Kurumsal ve Teknolojik Hizmetler A.Ş. (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerin güvenliğine, özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz. 

Şirket olarak veri sorumlusu sıfatı ile kişisel verilerinizi, KVKK ve ilgili sair mevzuat kapsamında işlenmesi ve aktarılması  sırasında gerekli önlemleri almaktayız.

 

 • Veri Sorumlusu Kimliği

Cunda Kurumsal ve Teknolojik Hizmetler A.Ş
Kozyatağı mah. Gülbahar Sok. PS Plaza no:17 iç kapı no: 146 Kadıköy/İstanbul
zafer.secmez@cundagrup.com

 

 • İşlenen Kişisel Verileriniz

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir: 

Kimlik Bilgileri: Adı-soyadı 

İletişim Bilgileri: Telefon numarası, e-posta adresi

 

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, 

 • Şirketimiz faaliyet alanı içerisindeki ürün ve hizmetlerin ifa edilmesi 
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, 
 • Ürün ve hizmetlerimizle ile ilgili olarak reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve bu amaçlarla tarafınızla iletişime geçilmesi, 
 • Ürün satışı, bülten gönderimi ve bilgilendirmelerin yapılması, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi 
 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, 
 • Ürün ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • İnternet ve eticaret ile ilgili mevzuatlar gereğince yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

 

amaçlarıyla işlenecektir. 

 

 • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Veri Sorumlusu olarak müşterilerimize ait olan kişisel verileri, müşterilerin kendilerinden ve/veya yetkililerinden, dolaylı olarak üçüncü kişilerden şirketimiz çalışanlarınca veya web sitemiz  https://petrolmatik.com/ aracılığıyla toplamaktayız. 

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5 (2) maddesinde yer alan hukuki sebeplerden; 

 • “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”,  
 • “b) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, 
 • “c) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere önerilmesi, ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlamasının planlanması ve/veya icrası amacı bakımından açık rıza alınması,

 hukuki sebeplerine dayanarak, aşağıda belirtilen otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda elde edilecektir: 

 • İnternet sitemizde yer alan dijital başvuru formu, telefon, kısa mesaj, multimedya mesajı, sosyal medya, e-posta ve sair iletişim kanalları,
 • Kargo ile tarafımıza ulaşan talepler ve sözleşme görüşmeleri,
 • İlgili kişiler tarafından iletilen bilgileri teyit edebilmek maksadıyla yapılan kontroller ile Şirket tarafından yapılan araştırmalar sırasında.

 

 • İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Kişisel verileriniz, gerekmesi halinde KVKK’nın 8 (1) maddesi uyarınca açık rızanıza istinaden aşağıdaki amaçlarla iş ortaklarımızla ve tedarikçilerimizle paylaşılır: 

 • Sunduğumuz ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için tanıtım, kampanya ve bilgilendirmenin yapılması,
 • Sunduğumuz ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi.
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması

 

Kişisel verileriniz, gerekmesi halinde KVKK’nın 8 (2) (a) maddesi uyarınca kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile (Kişisel Verilerin Korunması Kurumu) aşağıdaki amaçlarla paylaşılır:

 • Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 • İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesi,
 • Şirketimiz tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve sözleşmelere uygun olarak yerine getirilmesi,
 • İş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi.


 • İşlenen Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

 

Kişisel veriler, bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla veri tabanı yurt dışında bulunan CRM uygulamasında tutulmakta, bunu dışında yurtdışında başka bir şirket ya da kurum ile paylaşılmamaktadır.


 • KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız 

 

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, ilgili kişi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi, 

 

 • “Kozyatağı mah. Gülbahar Sok. PS Plaza no:17 iç kapı no: 146 Kadıköy/İstanbul” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek, 
 • Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile, 
 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha önce Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@petrolmatik.com  adresine elektronik posta göndererek 
 • veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. 

 

KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklara ek olarak, kişisel verilerinizi işlenmesine dair açık rıza vermeniz halinde, söz konusu açık rızayı dilediğiniz zaman geri alma hakkınız bulunmaktadır. 

 

Başvurunuzda; a) Ad, soyad ve başvurunuz yazılı ise imza, b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, d) Talep konusu, bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeleri de yine başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.